از اندازه رول کار را برای کارخانه های تولید DCR آهن