ساموئل و ORS V رئيس جمهور نام تجاری استخراج طلا 1969 3 629 حدود